Είμαι κατασκευαστής ηλεκτρικών συσκευών διαφόρων τύπων και κατηγοριών. Ποιες από όλες τις συσκευές που κατασκευάζω μπορούν να επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα;

Επιλέξιμες είναι μόνο συσκευές των παρακάτω κατηγοριών:

  • Κλιματιστικά
  • Ψυγεία
  • Καταψύκτες

Τίθενται μάλιστα συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την κάθε κατηγορία, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετίζονται με την ενεργειακή τους κλάση, τον τύπο/υποκατηγορία, την αναγκαία τεχνική υποστήριξη κλπ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις επιλεξιμότητας των συσκευών περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 2.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Ακόμα όμως και αν κάποιες συσκευές ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και πληρούν τις τιθέμενες απαιτήσεις δεν εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πρόγραμμα. Θα πρέπει να προηγηθεί δήλωση και έγκρισή τους (επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας) πριν τη διάθεσή τους σε ωφελούμενους.

Τι πρέπει να κάνω για να εγκριθεί ο εξοπλισμός που κατασκευάζω (ή αντιπροσωπεύω) κα να μπορεί έτσι να επιδοτηθεί η πώλησή του μέσα από το Πρόγραμμα;

Προκειμένου να συμμετάσχετε, θα πρέπει καταρχάς να υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής (της εταιρίας) στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών του Προγράμματος, η οποία είναι απαραίτητο να εγκριθεί πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώσετε ρόλο «έμμεσος προμηθευτής» (δηλ. κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος) για να έχετε τη δυνατότητα δήλωσης νέων μοντέλων συσκευών στη συνέχεια.

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος:

  • Ενότητες 1 6.3
  • Παράρτημα Ι

Μετά την έγκριση της συμμετοχής της εταιρίας σας, μπορείτε να προβείτε σε δήλωση εμπορικών μοντέλων συσκευών για επιχορήγηση από το Πρόγραμμα. Μετά τον επιτυχή έλεγχο κάθε δήλωσης, το σχετικό προϊόν εντάσσεται σε κεντρικό μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού και δύναται να επιχορηγηθεί η πώλησή του.

 Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση νέων προϊόντων στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος:

  • Ενότητα 6.4
  • Παράρτημα ΙΙ
Είμαι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή για την ελληνική αγορά. Ο κατασκευαστής είναι εταιρία του εξωτερικού και είναι δύσκολο να υποβάλει απευθείας την αίτηση στο Πρόγραμμα. Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη συμμετοχή συγκεκριμένων μοντέλων συσκευών στο Πρόγραμμα;

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, μπορείτε να υποβάλετε εσείς αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αντί για την απευθείας συμμετοχή του κατασκευαστή.

Μετά την έγκριση της επιχείρησης με το ρόλο του έμμεσου προμηθευτή (αντιπροσώπου), θα προχωρήσετε στη δήλωση των εμπορικών μοντέλων που επιθυμείτε να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και θα υποβάλετε εσείς τις απαιτούμενες διαβεβαιώσεις, εκπροσωπώντας τον κατασκευαστή.

Θα απαιτηθεί όμως μία επιπλέον βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστή των αντίστοιχων προϊόντων, ότι είστε επίσημος αντιπρόσωπος για τα συγκεκριμένα προϊόντα (ή για μία ευρύτερη ομάδα προϊόντων που καλύπτουν και τις προς δήλωση συσκευές).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανατρέξτε στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος.

Ποιό είναι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που πρέπει να συμπληρώσω όταν υποβάλω την Αίτηση Συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα

Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης αναφέρεται στο Παράρτημα Ι στην παράγραφο 3 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Σημεία Ελέγχου του Επίσημου Οδηγού του προγράμματος.

Παρακάτω θα βρείτε υπόδειγμα της Υπέυθυνης Δήλωσης της Αίτησης Συμμετοχής:

(Δήλωση Αντιπροσώπου)

(Δήλωση Εμπόρου & Αντπροσώπου)