Όροι δημοσιότητας του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ»

 

Γενικές Επισημάνσεις

Σε περίπτωση που εμπλεκόμενος φορέας του Προγράμματος αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ», ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων.

Για κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας, η αναφορά στο Πρόγραμμα « ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ » – του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικά στα στοιχεία των όρων παροχής κίνητρων, προϋποθέσεων ένταξης, κλπ., πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και συγκεκριμένη.

Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή́ προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία.

Για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις οφείλουν να τηρούνται τα γραφιστικά́ πρότυπα που ορίζονται στο Παράρτημα 3 «Η εφαρμογή́ της ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του ΕΣΠΑ» του «Επικοινωνιακού́ Οδηγού́ ΕΣΠΑ 2014-2020» και να χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα λογότυπα.

Εφαρμογή́ της ταυτότητας επικοινωνίας

Στις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στις οποίες γίνεται αναφορά́ στο Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» , το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογα της κλίμακας του υλικού́ ή του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά́ στην Ευρωπαϊκή́ Ένωση και το ταμείο πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από́ το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Ειδικότερα, ανά́ περίπτωση, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι κάτωθι όροι:

Τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης

Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Την εκφώνηση της φράσης «Πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
 2. Την εκφώνηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://allazosyskevi.gov.gr». Εναλλακτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να εμφανίζεται με υπέρτιτλο.
 3. Την εκφώνηση της φράσης «ΕΣΠΑ – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 4. Κάρτα τέλους του τηλεοπτικού σποτ, όπου θα παρουσιάζονται τα κάτωθι:
 • To Combo logo του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Προγράμματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ (υπόδειγμα Combo logo)
 • Τα λογότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ταμείο (ΕΤΠΑ), και του ΕΣΠΑ 2014 -2020 σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (υπόδειγμα ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (υπόδειγμα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση «https://allazosyskevi.gov.gr»

Κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικών μηνυμάτων λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα και στους κωφούς ή βαρήκοους / τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, με χρήση υποτιτλισμού́, αφήγησης, διερμηνείας στη νοηματική́ κ.α.

Επισημαίνεται ότι κανένα άλλο έμβλημα / λογότυπο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ραδιόφωνο

Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Την εκφώνηση της φράσης «Πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
 2. Την εκφώνηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://allazosyskevi.gov.gr»
 3. Την εκφώνηση της φράσης «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2014-2020  – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Κατά τη μετάδοση των ραδιοφωνικών μηνυμάτων, ενδείκνυται να επιλέγεται τουλάχιστον ένας ραδιοφωνικός σταθμός που διαθέτει σύστημα ραδιο-πληροφόρησης (Radio Data System – RDS), ώστε να μεταδώσει ένα κρίσιμο για την πρόσβαση στην πληροφόρηση τμήμα του ραδιοφωνικού μηνύματος: «Πρόγραμμα ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://allazosyskevi.gov.gr», ώστε να είναι προσβάσιμο στα κωφά́ και βαρήκοα άτομα.

 

Διαδίκτυο

Για διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (καμπάνια στο διαδίκτυο μέσω δημιουργίας και ανάρτησης banner σε επιλεγμένα sites, προβολή του προγράμματος σε διαδικτυακό τόπο) θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Σύνδεση με την ιστοσελίδα «https://allazosyskevi.gov.gr»  (περίπτωση προβολής του προγράμματος σε διαδικτυακό τόπο).
 2. To Combo logo του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Προγράμματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ (υπόδειγμα Combo logo)
 3. Τα λογότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ταμείο (ΕΤΠΑ), και του ΕΣΠΑ 2014 -2020 σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (υπόδειγμα ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020)
 4. Το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (υπόδειγμα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 5. H φράση «Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»»

σε θέση που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω.

Επισημαίνεται ότι κανένα άλλο έμβλημα / λογότυπο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Έντυπη επικοινωνία

Για διαφήμιση στον Τύπο (καταχωρήσεις σε Πανελλαδικό Περιφερειακό και Περιοδικό Τύπο) και για έντυπο προωθητικό υλικό (π.χ. διαφημιστικά έντυπα, αφίσες) θα πρέπει να περιλαμβάνονται ευκρινώς και ευδιάκριτα:

 1. To Combo logo του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Προγράμματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ (υπόδειγμα Combo logo)
 2. Τα λογότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ταμείο (ΕΤΠΑ), και του ΕΣΠΑ 2014 -2020 σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (υπόδειγμα ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020)
 3. Το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (υπόδειγμα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 1. Η ηλεκτρονική διεύθυνση «https://allazosyskevi.gov.gr»

Το έντυπο υλικό παράγεται και σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, έντυπα σε γραφή Braille κλπ.) και διατίθεται στους συλλογικούς φορείς των ατόμων με αναπηρία ή κατόπιν αιτήματος απευθείας στα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Εναλλακτικά, το έντυπο υλικό διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιμη ιστοσελίδα και η ανάρτηση γνωστοποιείται στους συλλογικούς φορείς.

Επισημαίνεται ότι κανένα άλλο έμβλημα / λογότυπο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά Αρχεία


Υπόδειγμα Combo logo

Yπόδειγμα ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Yπόδειγμα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ESPA_logo_Technical_specs

EU & espa1420

Επικοινωνιακος_Οδηγος_2014-2020