Στη σελίδα αυτή αναρτάται η πιο πρόσφατη λίστα

  • προμηθευτών / τεχνικών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
  • εξοπλισμού (εμπορικών μοντέλων συσκευών) που δύναται να λάβουν επιχορήγηση.

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα με κάποιον από τους προβλεπόμενους ρόλους, υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η αίτηση ελέγχεται και πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής πριν την ένταξή τους στο μητρώο προμηθευτών.

Τα προϊόντα που δύναται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ενταχθεί σε ένα κεντρικό μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού. Ένα προϊόν εντάσσεται στο μητρώο μετά από δήλωση προμηθευτή και αφού πραγματοποιηθεί αντίστοιχος έλεγχος και επιβεβαίωση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής. Ο έλεγχος έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των προϊόντων.

Αιτήσεις συμμετοχής προμηθευτών καθώς και δηλώσεις έγκρισης νέων προϊόντων μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οπότε οι αντίστοιχες λίστες θα ανανεώνονται σε τακτική, καθημερινή βάση.

Μητρώο Εγκεκριμμένων Προμηθευτών

Μητρώο Εγκεκριμμένων Τεχνικών

Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμμένου Εξοπλισμού