Μπορώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα ως τεχνικός κλιματισμού;

Ναι, εφόσον διαθέτετε τις ακόλουθες βεβαιώσεις τεχνικής επάρκειας:

(α) άδεια ψυκτικού,

(β) πιστοποιητικό/βεβαίωση επάρκειας για την εκτέλεση εργασιών ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008, είτε το αντίστοιχο πιστοποιητικό κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2015/2067.

 

Πριν την έναρξη παροχής των σχετικών υπηρεσιών, θα πρέπει να εγγραφείτε και να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Η εγγραφή/αίτηση είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται άμεσα. Μετά την υποβολή της γίνεται έλεγχος από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής και ενημερώνεστε για την έγκριση της αίτησής σας.

Είμαι τεχνική εταιρία κλιματισμού και διαθέτω υπαλλήλους που έχουν τα σχετικά προσόντα και την κατάλληλη πιστοποίηση. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση (ως εταιρία) για να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα;

Μπορείτε να συμμετάσχετε εμμέσως, αλλά δεν υποβάλετε αίτηση ως εταιρία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Φυσικά και μόνο πρόσωπα, που διαθέτουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Ο έλεγχος/αξιολόγηση και έγκριση της αίτησης πραγματοποιείται στο επίπεδο του Φυσικού Προσώπου, με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που εκδίδονται και οι

  • άδειες άσκησης επαγγέλματος,
  • αντίστοιχες πιστοποιήσεις επάρκειας.

Επιπλέον, η βεβαίωση κατά την απεγκατάσταση μίας παλαιάς συσκευής παρέχεται από το Φυσικό Πρόσωπο που κάνει τη σχετική επίσκεψη και εκτελεί τις αντίστοιχες εργασίες.

 

Το παραπάνω γεγονός, δεν επηρεάζει τον τρόπο που θα λειτουργήσει μία εταιρία, η οποία μπορεί να

  • συντονίζει τους τεχνικούς /φυσικά πρόσωπα που διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό της και οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί ως τεχνικοί στο πλαίσιο του Προγράμματος,

τιμολογεί απευθείας (ως εταιρία) τους πελάτες της για τη σχετική παροχή των υπηρεσιών.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποια η ευθύνη των συγκεκριμένων τεχνικών στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Η βασική ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης κλιματισμού είναι να προβεί στην ορθή απεγκατάσταση της παλαιάς συσκευής και στη βεβαίωση της  καταλληλότητάς της για ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα βεβαιώνει ότι:

  • είναι άρτια όπως προκύπτει από ένα γενικό οπτικό έλεγχο,
  • ήταν τοποθετημένη πριν την απεγκατάστασή της στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης,
  • έχει τύπο (ψυκτικά υγρά) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος,
  • η απεγκατάστασή της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

 

Για να δοθεί η κατάλληλη διαβεβαίωση, ο τεχνικός θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • να επικολλήσει επάνω στην προς ανακύκλωση συσκευή ετικέτα του Προγράμματος, η οποία έχει καταγεγραμμένο μοναδικό σειριακό αριθμό που θα χαρακτηρίζει στο εξής τη συσκευή αυτή. Ο ίδιος αριθμός αναπαρίσταται με διαφορετικούς τρόπους (barcode, QR-code, αναγραφή ψηφίων),
  • να συνδέσει τη συσκευή (το σειριακό αριθμό της) με συγκεκριμένη επιταγή, με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας (εφαρμογής στο κινητό του)
  • να επιβεβαιώσει (δηλώνοντας «ναι») τα προαναφερθέντα σημεία σε σχέση με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανατρέξτε στην ενότητα 7.3 του Οδηγού του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά των προς ανακύκλωση συσκευών  ανατρέξτε στην ενότητα 2.3 του Οδηγού του Προγράμματος.

Ποια είναι η αμοιβή του τεχνικού για τις παραπάνω υπηρεσίες; Θα πληρωθεί από το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα δεν επιχορηγεί τις σχετικές υπηρεσίες και ως εκ τούτου, δεν πληρώνει απευθείας τον τεχνικό εγκατάστασης κλιματισμού.

Οι τεχνικοί θα πληρωθούν για τις υπηρεσίες τους από το πελάτη που τους ανέθεσε τις αντίστοιχες εργασίες (από τον ιδιώτη/ωφελούμενο, είτε από τον έμπορο λιανικής).

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική βεβαίωση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της υπηρεσίας που παρέχουν για τις συσκευές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Θα πρέπει ως τεχνικός να προβώ και στην παραλαβή της παλαιάς συσκευής;

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, ο πιστοποιημένος τεχνικός παρέχει μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις για την καταλληλότητα της συσκευής προς ανακύκλωση, ενώ ο έμπορος λιανικής είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία απόσυρσής της.

Τα δύο μέρη (τεχνικός – έμπορος λιανικής) μπορεί να εξειδικεύουν κατά περίπτωση και να ορίζουν ελεύθερα τον τρόπο συνεργασίας τους, που μπορεί να περιλαμβάνει και τη μεταφορά-παράδοση μίας παλαιάς συσκευής. Όμως για τους σκοπούς του Προγράμματος η ευθύνη της απόσυρσης παραμένει αποκλειστικά στον έμπορο λιανικής.

Ποιό είναι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που πρέπει να συμπληρώσω όταν υποβάλω την Αίτηση Συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα

Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Επίσημου Οδηγού του προγράμματος.

Παρακάτω θα βρείτε υπόδειγμα της Υπέυθυνης Δήλωσης της Αίτησης Συμμετοχής:

(Δήλωση Τεχνικού Εγκατάστασης Κλιματισμού)