Έκδοση πινάκων προσωρινής κατάταξης αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»

Από Πέμπτη 21 Ιουλίου, οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/ και στη θέση «Αποτελέσματα Αξιολόγησης».

Οι άνω πίνακες επικυρώθηκαν με την έκδοση απόφασης έγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία βρίσκεται στην θέση «Επίσημα έγγραφα του Προγράμματος».

Συνολικά σε όλη την επικράτεια υποβλήθηκαν 879.026 αιτήσεις, εκ των οποίων επιλέξιμες κρίνονται οι 149.948, με την ανώτατη επιχορήγηση να ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 987 €.

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/, μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων», η οποία βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Ένσταση μπορεί να γίνει δεκτή  μόνο σε περίπτωση όπου ο αιτών διαπιστώσει ότι η βαθμολογία του στον πίνακα κατάταξης και συνεπώς η κατάταξη του, δεν είναι υπολογισμένα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων» θα είναι ενεργή από τις 22/7/2022 έως και τις 28/7/2022. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

  • Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης.
  • Το ΑΦΜ του αιτούντα.
  • Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο